1. Cada concursant tindrà un número que l’identificarà.
 2. Als participants sel’s facilitaran tots els estris i elements per a l’allioli.
 3. Els concursants podran preparar els ingredients al morter abans de començar a tirar l’oli i remenar.
 4. El temps del concurs, 10 minuts, començarà a contar quan ho indiqui el jurat.
 5. Si en el transcurs del concurs algun participant acaba l’oli del seu setrill se li facilitarà un altre.
 6. Si en el transcurs del concurs algun participant omple el seu morter d’allioli podrà posar-se una part al recipient numerat que se li haurà donat.
 7. Un cop acabat el temps del concurs tothom haurà de deixar de fer allioli.
 8. Els concursants hauran de passar l’allioli que hagin fet als recipients numerats que es precintaran i que juntament amb els setrills i els morters seran recollits pel membres del jurat.
 9. Mentre es procedeix al pessatge dels recipients amb l’allioli es prega a tots els concursants que no abandonin el seu lloc.
 10. El jurat valorarà tant la quantitat d’allioli confeccionat com el seu aspecte i consistència.
 11. Guanyarà el concursant que hagi presentat mes quantitat d’allioli i mes ben lligat.
 12. El fet de participar en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.